UPMKYMI
Vaikuttaa
Ilmanlaatu
Suomessa kaupungit vastaavat alueensa ilmanlaadun seurannasta. Ilmanlaatuun vaikuttavat muun muassa hengitettävät pienhiukkaset sekä rikki- ja typpiyhdisteet. Sellutehdaspaikkakunnilla mitataan lisäksi haisevia rikkiyhdisteitä (TRS).

Seuraamme UPM Kymin päästöjä ilmaan jatkuvatoimisella mittauksella reaaliajassa.

Rikkidioksidin vähentäminen

Sellutehtaiden päästöjä ilmaan on viime vuosikymmeninä järjestelmällisesti vähennetty hyödyntämällä uutta teknologiaa. Vuonna 2020, Kymin sellutehtaan NOx-päästöjä vähennettiin merkittävästi tehtyjen soodakattilan palamisilmanjakomuutosten ansiosta.

Ilmanlaatu on Kouvolassa hyvä.
Katso ilmanlaadun seurantatiedot
rikkidioksidipäästöt (SO2) ovat vähentyneet vuosina 2010-2020
(sellun tuotannossa)
Päästövähennykset vastaavat
meno-paluumatkaa laivalla Helsingistä Tallinnaan
Kasvihuonekaasupäästöt muodostuvat mm. hiilidioksidista (CO2) ja eräistä muista kaasuista. Niillä on ilmastoa lämmittävä vaikutus ja niitä syntyy etenkin fossiilisten polttoaineiden käytössä. Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen on tärkein keino hillitä ilmastonmuutosta.
Kymin energiantuotanto perustuu pääosin uusiutuviin polttoaineisiin, joiden osuus vuonna 2020 oli yli 89 %
UPM:n tavoite on vähentää käyttämiensä polttoaineiden ja ostosähkön hiilidioksidipäästöjä 65 prosentilla vuoden 2015 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tavoitteena on vähentää hankintaketjun päästöjä 30 prosentilla. Tavoitteiden saavuttamiseksi laaditut suunnitelmat on otettu käyttöön.

UPM on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Sitoumuksen allekirjoittaneet yritykset lupaavat tehdä tieteelliseen tutkimukseen perustuvia toimenpiteitä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. UPM:n tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja luoda lisäarvoa kestävällä metsänhoidolla, innovoimalla uusia tuotteita ja vähentämällä yhtiön CO2 -päästöjä 65 prosentilla.

Siirtyminen fossiilisista polttoaineista biotalouteen – metsät, puutuotteet ja vähähiilinen sähkö ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä
Lue lisää